Santa Maria Sverige Foodservice

Vår uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Här är de områden inom vilka vi ställer grundläggande krav på våra leverantörer:

 1. Efterföljande av lagar och regler.
 2. Regelbunden och frivillig anställning.
 3. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Rättvis och jämlik behandling.
 5. Skälig ersättning och rättvisa förmåner.
 6. Rimliga arbetstider.
 7. Säkra och hälsosamma arbetsplatser.
 8. Inget barnarbete.
 9. Ursprungsbefolkningars rättigheter.
 10. Nolltolerans mot mutor och korruption.
 11. Miljöhänsyn

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss