Santa Maria Sverige Foodservice

Vår uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Här är de områden inom vilka vi ställer grundläggande krav på våra leverantörer:

 1. Efterföljande av lagar och regler.
 2. Regelbunden och frivillig anställning.
 3. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.
 4. Rättvis och jämlik behandling.
 5. Skälig ersättning och rättvisa förmåner.
 6. Rimliga arbetstider.
 7. Säkra och hälsosamma arbetsplatser.
 8. Inget barnarbete.
 9. Ursprungsbefolkningars rättigheter.
 10. Nolltolerans mot mutor och korruption.
 11. Miljöhänsyn

Uppförandekoden ska signeras av alla leverantörer innan vi startar ett samarbete. För att säkerställa att våra förväntningar kan uppnås, följer vi kontinuerligt upp och utvärderar våra leverantörer. Uppföljningen sker i form av självutvärderingar. För leverantörer från länder som av BSCI (Business Social Compliance Initiative) definieras som riskländer genomför vi revisioner på plats hos leverantören. I dessa länder är problem relaterade till mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet vanligt förekommande. Dessutom ger klimatförändring, vatten och användning av bekämpningsmedel orsak till risker för människa och miljö. Revisionerna utförs i stor utsträckning av våra egna auditörer som alla utbildats i enlighet med kraven i Paulig Group Sustainability Auditing samt en tredjeparts erkänd certifiering mot den internationella SA 8000 standarden. Om eventuella åtgärder behövs, kommer vi tillsammans med leverantören överens om en handlingsplan.

Löpande utvärdering är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla inköp. Det ger oss underlag för hur vi långsiktigt kan samarbeta och på bästa sätt stödja våra leverantörer och bidra till en hållbar leverantörskedja, från odling till leverans hos oss.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss