Santa Maria Estonia Foodservice

Meie tarnesuhete tegutsemisjuhend

Meie tarnesuhete tegutsemisjuhend põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud konventsioonidel ja järgib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalse pakti kümmet põhimõtet.

Lähtume oma ootustes inimõiguste ülddeklaratsioonist, ILO deklaratsioonist aluspõhimõtete ja õiguste kohta tööl, Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioonist ning ÜRO korruptsioonivastasest konventsioonist.

Oleme tarnijatele kehtestanud põhistandardid järgmistes valdkondades

1. Juriidiliste nõuete järgimine
2. Seaduslikud ja vabatahtlikud töösuhted
3. Ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigus
4. Õiglane ja võrdne kohtlemine
5. Inimväärsed palgad ja hüvitised
6. Normaalne tööaeg
7. Turvalised ja tervist säästvad töökohad
8. Lapstööjõu mittekasutamine
9. Põlisrahvaste õigused
10. Altkäemaksu ja korruptsiooni keeld
11. Hooliv suhtumine keskkonda

Hea eeskuju Peruust

Ootame tarnijatelt, et nad tegeleksid aktiivselt tooteohutuse ja keskkonnaga ning kannaksid sotsiaalset vastutust nii töötajate kui ka lähiümbruse käekäigu eest.

Barn på en skola i Peru.

Ühe hea näite paljudest leiab Põhja-Peruust – külast, kus elab veidi üle 10 000 inimese, kellest enam kui pooltele annab tööd meie tarnija.

Tarnija sai loa ehitada ümbruskonda tööliste jaoks uued elamud ning varustada paljud olemasolevad majad veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga. Oma töö kaudu aitab meie tarnija ühtlasi hoida ära alaealiste sattumist kuritegelikule teele. Samuti sai kohalik külakool tänu tema toetusele arvutid ja internetiühenduse ning laiendati kooliruume. Lisaks sellele õpetatakse lastele koolis, kui oluline on jäätmete ringlussevõtmine. Tööliste ja nende perede heaolu parandamise kaudu on ettevõte loonud eeldused oma äri edenemiseks.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000