Santa Maria Latvija Foodservice

Piegādātāju rīcības kodekss

Piegādātāju rīcības kodekss ir balstīts uz starptautiski atzītām konvencijām un ANO Globālā līguma desmit principiem.

Mūsu prasību pamatā ir Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā, Rio Deklarācija „Par vidi un attīstību” un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija.

Esam izvirzījuši pamatprasības piegādātājiem šādās jomās:

1) atbilstība juridiskajām prasībām;
2) oficiāla un brīvprātīga nodarbinātība;
3) biedrošanās brīvība un tiesības vest sarunas par darba koplīguma slēgšanu;
4) godīga un vienlīdzīga attieksme;
5) godīgs atalgojums un pabalsti;
6) saprātīgs darbalaiks;
7) drošas un veselībai labvēlīgas darbavietas;
8) netiek nodarbināti bērni;
9) pamatiedzīvotāju tiesības;
10) pretkukuļošana un pretkorupcija;
11) rūpes par vidi.

 

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003